POLITYKA PRYWATNOŚCI I CIASTECZKA W NASZYCH WITRYNACH

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Dane osobowe

1. Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt. 1) RODO oznaczają informacje
o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię
i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

I. Administrator danych osobowych

2. Administratorem danych osobowych jest Agencja Artystyczna Dobra Muzyka Aleksandra Kudełka z siedzibą w Katowicach 40-208 przy ul. Ścigały 32/4 i jest zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
e-mail: poczta@dobra-muzyka.pl , tel. 505-188-035

II. Podstawa, cel i zakres przetwarzania

3. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z: art. 6 ust.1 lit. b) – tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

4. Administrator podejmuje wobec osób, które wyraziły na to zgodę działania określone mianem profilowania, gdzie „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny jej osobistych preferencji, zainteresowań. Profilowanie prowadzone przez Administratora danych na stronie www  wykorzystywane jest do analizy ruchu na tejże stronie www.

5. W przypadku osób, które wyraziły zgodę na profilowanie, Administrator danych, zgodnie
z art. 22 ust. 3 RODO wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji o profilowaniu. Osoba podlegająca profilowaniu może realizować swoje prawa za pomocą kontaktu pod adresem mailowym: poczta@dobra-muzyka.pl

6. Kategorie pozyskanych danych osobowych mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, numery NIP i REGON, nr PESEL, adres e-mail.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz na potrzeby podatkowe i rachunkowe oraz dochodzenia i obrony roszczeń i nie będą udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim poza Podmiotami Przetwarzającymi (procesorami), które świadczą usługi księgowe/fakturowe na rzecz Administratora na podstawie zawartej z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmioty zapewniające hosting strony www i zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym, firmy kurierskie czy pocztowe (jeśli zajdzie potrzeba wysłania korespondencji), podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Administratora czy upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe (Policja, Prokuratura etc.).

Dane nie będą także sprzedawane czy udostępniane do państw trzecich, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

– statystycznych i archiwizacyjnych.

III. Uprawnienia Użytkowników. Prawo dostępu do danych


Zgodnie z art. 15–22 RODO każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
Zgodnie z art. 15 RODO Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;

c) osoba, której dane dotyczą, na mocy art. 21 ust. 1 RODO wnosi sprzeciw, wobec ich przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania.

W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących przypadkach:

– kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy;

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: poczta@dobra-muzyka.pl

Żądanie można również złożyć drogą listowną, wysyłając na adres korespondencyjny firmy prowadzonej przez Administratora list polecony zawierający takie żądanie.

Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie, która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań,  poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.

8. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO).

IV. Zabezpieczenia

Administrator stosuje specjalne procedury ochrony danych osobowych, w tym w szczególności certyfikat SSL na stronie www.

Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy ma jedynie administrator i podmioty przetwarzające (procesorzy).

Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art.28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

V. Mechanizm Cookies. Odnośniki do innych stron

Ciasteczka (cookies) i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron.   

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:
  • statystycznych,
  • analitycznych (analizowanie ruchu na stronie www).
  • marketingowych,
  • dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,
  • zapamiętania indywidualnych preferencji Użytkownika.

Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji danej przeglądarki internetowej, m.in.: 

 1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
 5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

3. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony www.

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

VI. Pliki cookies podmiotów trzecich:

1. Na stronach www Administratora wykorzystywane są pliki cookies strony trzeciej – Google Analytics oraz Facbook Pixels. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 oraz https://web.facebook.com/privacy/explanation

2. Pozyskane dane są wykorzystywane do celów prowadzenia statystyk serwisu, analityki, rozwoju, reklamy i marketingu.

VII. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

VIII. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator Serwisu zastrzega  sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie e-mailowo.