Klauzula informacyjna zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2. RODO

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Artystyczna Dobra Muzyka Aleksandra Kudełka z siedzibą w Katowicach 40-208 przy ul. Ścigały 32/4 i jest zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Jako Administrator Pana/Pani danych osobowych zapewniamy im bezpieczeństwo
i poufność zgodnie z wymogami RODO.

 • Kontakt z administratorem: e-mail: poczta@dobra-muzyka.pl , tel. 505-188-035
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

realizacji umowy/zamówienia (na podstawie art. 6 ust.1 pkt.b RODO)

– przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art.6 ust.1 pkt.f  RODO (prawny interes Administratora)

– realizacji potrzeb podatkowych i rachunkowych oraz dochodzenia i obrony roszczeń i nie będą udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim i do państwa trzeciego poza Podmiotami Przetwarzającymi (biuro rachunkowe oraz serwis do wystawiania faktur online, które świadczą usługi księgowe/fakturowe na rzecz Administratora na podstawie zawartej z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) a także podmioty:
– zapewniające hosting strony www i zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym,
– firmy kurierskie czy pocztowe (jeśli zajdzie potrzeba wysłania korespondencji),
– podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Administratora,
– organy ścigania- upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe (Policja, Prokuratura etc.),
– banki i instytucje finansowe w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji bezgotówkowych,
– urzędy i organy państwowe w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zawarta umowa oraz art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e oraz art. 6 ust. 1 pkt f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług,
 • Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy (i wystawienia faktury); w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 • Kategorie pozyskanych danych osobowych mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, numery NIP i REGON, nr PESEL, adres e-mail.
  Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić np. ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a także ze stron internetowych czy Facebooka.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 • Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 • Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
Dostęp do danych jest możliwy: drogą e-mail lub bezpośrednio w siedzibie Administratora.

Prawa te można zrealizować wysyłając maila pod adres poczta@dobra-muzyka.pl wpisując w tytule: „RODO – chcę zrealizować swoje prawo”.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności      podatkowych i rachunkowych,

– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

– statystycznych i archiwizacyjnych,

– w związku z wymogami prawa podatkowego maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy (chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta).
– Okres przetwarzania danych o długości 10 lat ma zastosowanie w przypadku spraw pracowniczych/ kadrowych.